slide

Документи | ДЛС Несебър

Информация по ГСП за недървесни продукти в района на ТП ДЛС "НЕСЕБЪР”
Файл
Добавен
20.03.2024 / ДЛС Несебър
УКАЗАНИЯ за издаване на позволителни за недървесни горски продукти-диворастящи гъби и плодове, от директорите на ДП по чл.163 от Закона за горите или упълномощени от тях лица
Файл
Добавен
19.03.2024 / ДЛС Несебър
Информация за обема дървесина, която ще се предостави от ТП "ДЛС "Несебър" на местни търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ.
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДЛС Несебър
Правила за закупуване на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от ЗГ
Файл
Добавен
03.10.2019 / ДЛС Несебър
Покана за участие в процедура за продажба чрез договаряне на действително добити количества дървесина-пакет 1903-2.
Файл
Добавен
15.07.2019 / ДЛС Несебър
Резюме на ГСП
Файл
Добавен
23.04.2018 / ДЛС Несебър
Доклад-мониторинг 2017 г.
Файл
Добавен
23.04.2018 / ДЛС Несебър
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги на територията на ТП ДЛС "Несебър".
Файл
Добавен
29.03.2018 / ДЛС Несебър
Уведомление до заинтересованите страни за горскостопанските дейности, които ще се извършват през 2018 г. на територията на ТП ДЛС "Несебър.
Файл
Добавен
01.03.2018 / ДЛС Несебър
Декларация за дългосрочна ангажираност към принципите на FSC.
Файл
Добавен
27.02.2018 / ДЛС Несебър
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси.
Файл
Добавен
27.02.2018 / ДЛС Несебър
Вътрешни правила за разрешаване на спорове свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности
Файл
Добавен
27.02.2018 / ДЛС Несебър
Политика срещу корупция и сродни на нея
Файл
Добавен
27.02.2018 / ДЛС Несебър
ДОКЛАД ЗА ГВКС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС „НЕСЕБЪР”
Файл
Добавен
24.07.2017 / ДЛС Несебър
ПИСМО ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ГОДИШНИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА 2017Г.
Файл
Добавен
07.11.2016 / ДЛС Несебър