slide

Гoрска сертификация | ДЛС Несебър

Вътрешни правила за разрешаване на спорове свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности.
Файл
Добавен
12.10.2022 / ДЛС Несебър
Уведомление във връзка с промяна на сертификационния орган.
Файл
Добавен
12.10.2022 / ДЛС Несебър
Доклад за мониторинг на инвазивните дървесни видове.
Файл
Добавен
23.05.2022 / ДЛС Несебър
Политика за управление на горите
Файл
Добавен
04.05.2022 / ДЛС Несебър
Покана към заинтересованите страни
Файл
Добавен
26.04.2022 / ДЛС Несебър
Доклад ЗБУТ
Файл
Добавен
04.04.2022 / ДЛС Несебър
Доклад от мониторинг на животни - Принцип 9
Файл
Добавен
04.04.2022 / ДЛС Несебър
Доклад от мониторинг на екосистеми - Принцип 9
Файл
Добавен
04.04.2022 / ДЛС Несебър
Доклад от мониторинг на растения - Принцип 9
Файл
Добавен
30.03.2022 / ДЛС Несебър
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти
Файл
Добавен
07.03.2022 / ДЛС Несебър
УВЕДОМЛЕНИЕ 2022 г.
Файл
Добавен
02.03.2022 / ДЛС Несебър
АНАЛИЗ от извършения мониторинг в периода януари-декември 2021 г.
Файл
Добавен
25.01.2022 / ДЛС Несебър
До всички заинтересовани страни
Файл
Добавен
17.01.2022 / ДЛС Несебър
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДЛС „Несебър“.
Файл
Добавен
02.11.2021 / ДЛС Несебър
Доклад от извършения мониторинг в периода януари - декември 2020г.
Файл
Добавен
11.06.2021 / ДЛС Несебър
Уведомление за ГСД през 2021 г.
Файл
Добавен
20.04.2021 / ДЛС Несебър
Покана за неприсъствени консултации със ЗС
Файл
Добавен
20.04.2021 / ДЛС Несебър
Анализ на дейността на ДЛС Несебър
Файл
Добавен
20.04.2021 / ДЛС Несебър
Доклад трудови злополуки 2020-21 г.
Файл
Добавен
19.04.2021 / ДЛС Несебър
Уведомление до заинтересованите страни за ГСД през 2020 г.
Файл
Добавен
12.02.2020 / ДЛС Несебър