slide

Гoрска сертификация

Доклад ЗБУТ
Файл
Добавен
04.04.2022 / ДЛС Несебър
Доклад от мониторинг на животни - Принцип 9
Файл
Добавен
04.04.2022 / ДЛС Несебър
Доклад от мониторинг на екосистеми - Принцип 9
Файл
Добавен
04.04.2022 / ДЛС Несебър
Доклад от мониторинг на растения - Принцип 9
Файл
Добавен
30.03.2022 / ДЛС Несебър
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти
Файл
Добавен
07.03.2022 / ДЛС Несебър
УВЕДОМЛЕНИЕ 2022 г.
Файл
Добавен
02.03.2022 / ДЛС Несебър
АНАЛИЗ от извършения мониторинг в периода януари-декември 2021 г.
Файл
Добавен
25.01.2022 / ДЛС Несебър
До всички заинтересовани страни
Файл
Добавен
17.01.2022 / ДЛС Несебър
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДЛС „Несебър“.
Файл
Добавен
02.11.2021 / ДЛС Несебър
Доклад от извършения мониторинг в периода януари - декември 2020г.
Файл
Добавен
11.06.2021 / ДЛС Несебър
Уведомление за ГСД през 2021 г.
Файл
Добавен
20.04.2021 / ДЛС Несебър
Покана за неприсъствени консултации със ЗС
Файл
Добавен
20.04.2021 / ДЛС Несебър
Анализ на дейността на ДЛС Несебър
Файл
Добавен
20.04.2021 / ДЛС Несебър
Доклад трудови злополуки 2020-21 г.
Файл
Добавен
19.04.2021 / ДЛС Несебър
Уведомление до заинтересованите страни за ГСД през 2020 г.
Файл
Добавен
12.02.2020 / ДЛС Несебър
Доклад за изпълнението на изискванията за безопасност и здраве при работа/2019-20
Файл
Добавен
14.01.2020 / ДЛС Несебър
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от дейността на ТП ДЛС "Несебър"
Файл
Добавен
13.09.2019 / ДЛС Несебър
Проект на анализ на положителните и отрицателните екологични и социални ефекти от дейността на ТП ДЛС "Несебър"
Файл
Добавен
13.09.2019 / ДЛС Несебър
Резюме на доклад за извършения мониторинг на ГВКС на територията на ТП ДЛС "Несебър" през 2018 г.
Файл
Добавен
13.09.2019 / ДЛС Несебър
Покана за участие на заинтересованите страни
Файл
Добавен
13.09.2019 / ДЛС Несебър