slide

Гoрска сертификация | ДЛС Несебър

Оценка на въздействието от дейността (социално въздействие) на ТП ДЛС "Несебър.
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДЛС Несебър
Доклад за мониторинг на биологичното разнообразие и ВКС 1.2. - растения (застрашени, изчезващи и ендемични видове) на територията на ТП ДЛС "Несебър".
Файл
Добавен
04.11.2022 / ДЛС Несебър
Доклад за мониторинг на биологичното разнообразие и ВКС 1.2. и 1.3. - животни на територията на ТП ДЛС "Несебър".
Файл
Добавен
04.11.2022 / ДЛС Несебър
Доклад за мониторинг на редки, застрашени и изчезващи екосистеми.
Файл
Добавен
04.11.2022 / ДЛС Несебър
Годишна програма за обучения.
Файл
Добавен
12.10.2022 / ДЛС Несебър
Система за управление на отпадъците.
Файл
Добавен
12.10.2022 / ДЛС Несебър
Политика срещу корупцията и сродни на нея явления.
Файл
Добавен
12.10.2022 / ДЛС Несебър
Вътрешни правила за разрешаване на спорове свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности.
Файл
Добавен
12.10.2022 / ДЛС Несебър
Уведомление във връзка с промяна на сертификационния орган.
Файл
Добавен
12.10.2022 / ДЛС Несебър
Доклад за мониторинг на инвазивните дървесни видове.
Файл
Добавен
23.05.2022 / ДЛС Несебър
Политика за управление на горите
Файл
Добавен
04.05.2022 / ДЛС Несебър
Покана към заинтересованите страни
Файл
Добавен
26.04.2022 / ДЛС Несебър
Доклад ЗБУТ
Файл
Добавен
04.04.2022 / ДЛС Несебър
Доклад от мониторинг на животни - Принцип 9
Файл
Добавен
04.04.2022 / ДЛС Несебър
Доклад от мониторинг на екосистеми - Принцип 9
Файл
Добавен
04.04.2022 / ДЛС Несебър
Доклад от мониторинг на растения - Принцип 9
Файл
Добавен
30.03.2022 / ДЛС Несебър
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти
Файл
Добавен
07.03.2022 / ДЛС Несебър
УВЕДОМЛЕНИЕ 2022 г.
Файл
Добавен
02.03.2022 / ДЛС Несебър
АНАЛИЗ от извършения мониторинг в периода януари-декември 2021 г.
Файл
Добавен
25.01.2022 / ДЛС Несебър
До всички заинтересовани страни
Файл
Добавен
17.01.2022 / ДЛС Несебър