Процедури

Процедура № 1 на ДГС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тунджа
Първа дата 30.06.2016
Втора дата 04.07.2016
Начална цена 169,194.98 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОМПЛЕКС ОТ ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ В ТЕРИТОРИАЛНИЯТ ОБХВАТ НА ТП “ДГС- ТУНДЖА"- ЯМБОЛ.“МЕХАНИЗИРАНА ПОЧВОПОДГОТОВКА, ЗАЛЕСЯВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ” ОБЕКТ № 2016-3 НА 30.06.2016

Данни за дървесината

Обект/и № 2016-3
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.