Процедури

Процедура № 1099 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 15.06.2017
Втора дата
Начална цена 25,650.84 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Процедура чрез договаряне.
Предмет Процедура чрез договаряне за определяне на изпълнител за извършване на услуга - "добив на дървесина" от ДГТ за обект №1709,група №9 от КЛФ-2017 г.

Данни за дървесината

Обект/и № обект № 1709, група №9
Дървесен вид бл,цр,гбр,здб,чб,бб,срлп,клен,мждр.
Едра 133 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 361 куб.м.
За огрев 803 куб.м.
ОЗМ 7 куб.м.
Всичко 1304 куб.м.