Процедури

Процедура № 1382 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 19.09.2017
Втора дата
Начална цена 5,130.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за "товарене, транспортиране до тир станция и разтоварване на дървесина за нуждите на ТП ДЛС Несебър"

Данни за дървесината

Обект/и № №1711
Дървесен вид дб, цр
Едра 323 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 190 куб.м.
Всичко 513 куб.м.