Процедури

Процедура № 1398 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 25.09.2017
Втора дата
Начална цена 5,775.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на процедура чрез открит конкурс с предмет: Механизирана подготовка на почвата за залесяване - 20 дка в отдел/подотдел 158 "В"-част, на територията на ТП ДЛС "Несебър".

Данни за дървесината

Обект/и № отд. 158 "В"
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.