Процедури

Процедура № 1574 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 27.11.2017
Втора дата
Начална цена 38,547.76 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1802, група 2.

Данни за дървесината

Обект/и № обект № 1802, група №2
Дървесен вид бл,цр
Едра 213 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 131 куб.м.
За огрев 1207 куб.м.
ОЗМ 212 куб.м.
Всичко 1763 куб.м.