Процедури

Процедура № 1575 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 27.11.2017
Втора дата
Начална цена 64,329.92 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1801, група 1.

Данни за дървесината

Обект/и № обект № 1801, група №1
Дървесен вид бл,цр,избк,чб,бб,здб,гбр
Едра 740 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 512 куб.м.
За огрев 1386 куб.м.
ОЗМ 182 куб.м.
Всичко 2820 куб.м.