Процедури

Процедура № 1893 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 07.03.2018
Втора дата
Начална цена 78,061.68 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1805, група 5.

Данни за дървесината

Обект/и № 1805
Дървесен вид бл,чб,избк,цр,гбр,бк,смърч
Едра 297 куб.м.
Средна 3 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 715 куб.м.
За огрев 2288 куб.м.
ОЗМ 190 куб.м.
Всичко 3493 куб.м.