Процедури

Процедура № 1894 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 07.03.2018
Втора дата
Начална цена 68,924.83 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1806, група 6.

Данни за дървесината

Обект/и № 1806
Дървесен вид бл,чб,цр,здб
Едра 525 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 351 куб.м.
За огрев 2045 куб.м.
ОЗМ 232 куб.м.
Всичко 3153 куб.м.