Процедури

Процедура № 2199 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 28.06.2018
Втора дата
Начална цена 4,410.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Механизирана подготовка на почвата на площи за залесяване -15 дка. в отдел/подотдел 158"а"

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.