Процедури

Процедура № 2605 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 14.12.2018
Втора дата
Начална цена 53,239.81 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1901, група 1.

Данни за дървесината

Обект/и № 1901
Дървесен вид бл,чб,бб,цр,из.горун,гбр
Едра 633 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 227 куб.м.
За огрев 967 куб.м.
ОЗМ 198 куб.м.
Всичко 2025 куб.м.