Процедури

Процедура № 2910 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 01.04.2019
Втора дата
Начална цена 68,431.32 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1904, група 4

Данни за дървесината

Обект/и № 1904
Дървесен вид бл,цр,срлп,гбр,из.горун
Едра 240 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 23 куб.м.
За огрев 2328 куб.м.
ОЗМ 214 куб.м.
Всичко 2805 куб.м.