Процедури

Процедура № 2912 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 01.04.2019
Втора дата
Начална цена 48,852.57 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1906, група 6

Данни за дървесината

Обект/и № 1906
Дървесен вид чб,вей.бор,бб,здгл,бл,цр,срлп,гбр,избк,из.горун
Едра 309 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 718 куб.м.
За огрев 864 куб.м.
ОЗМ 48 куб.м.
Всичко 1939 куб.м.