Процедури

Процедура № 3746 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 23.12.2019
Втора дата
Начална цена 73,166.75 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №2003, група 3.

Данни за дървесината

Обект/и № 2003
Дървесен вид бл,чб,бб,цр,избк,гбр
Едра 171 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 951 куб.м.
За огрев 1784 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2906 куб.м.