Процедури

Процедура № 3916 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 21.02.2020
Втора дата
Начална цена 107,392.57 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №2004, група 4.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид изгр,бк,цр,гбр,срлп,мж,др,бк,бл,чб,бб,избк
Едра 1337 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 236 куб.м.
За огрев 1994 куб.м.
ОЗМ 500 куб.м.
Всичко 4067 куб.м.