Процедури

Процедура № 4077 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 02.04.2020
Втора дата
Начална цена 56,305.20 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №2006, група 6.

Данни за дървесината

Обект/и № 2006
Дървесен вид изгр,цр,бл
Едра 594 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1255 куб.м.
ОЗМ 254 куб.м.
Всичко 2103 куб.м.