Процедури

Процедура № 4174 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 30.04.2020
Втора дата
Начална цена 56,305.20 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Добив на дървесина от Обект № 2006, група № 6, КЛФ - 2020 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър"

Данни за дървесината

Обект/и № 2006, група 6
Дървесен вид изгр, цр, бл.
Едра 546 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 48 куб.м.
За огрев 1255 куб.м.
ОЗМ 254 куб.м.
Всичко 2103 куб.м.