Процедури

Процедура № 4985 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 18.01.2021
Втора дата
Начална цена 134,633.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Таен търг
Предмет Предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост по сортимент и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2103 – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС Несебър”.

Данни за дървесината

Обект/и № 2103
Дървесен вид бб, чб, гбр
Едра 132 куб.м.
Средна 22 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 3571 куб.м.
За огрев 2 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3727 куб.м.