Процедури

Процедура № 5028 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 08.02.2021
Втора дата
Начална цена 45,513.43 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Добив на дървесина от ДГТ за обект № 2104, КЛФ - 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър"

Данни за дървесината

Обект/и № 2104
Дървесен вид избк, цр, гбр. бл
Едра 36 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 2 куб.м.
За огрев 1649 куб.м.
ОЗМ 98 куб.м.
Всичко 1785 куб.м.