Процедури

Процедура № 5061 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 15.02.2021
Втора дата
Начална цена 65,666.99 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Добив на дървесина от ДГТ за обект № 2105, КЛФ - 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър"

Данни за дървесината

Обект/и № 2105
Дървесен вид цр, бл, гбр
Едра 323 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 29 куб.м.
За огрев 2056 куб.м.
ОЗМ 120 куб.м.
Всичко 2528 куб.м.