Процедури

Процедура № 5062 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 15.02.2021
Втора дата
Начална цена 66,278.61 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Добив на дървесина от ДГТ за обект № 2106, КЛФ - 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър"

Данни за дървесината

Обект/и № 2106
Дървесен вид чб,изгрн, цр, бл, гбр, срлп
Едра 452 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 300 куб.м.
За огрев 1564 куб.м.
ОЗМ 234 куб.м.
Всичко 2550 куб.м.