Процедури

Процедура № 5064 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 15.02.2021
Втора дата
Начална цена 38,699.78 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Добив на дървесина от ДГТ за обект № 2108, КЛФ - 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър"

Данни за дървесината

Обект/и № 2108
Дървесен вид цр,бл
Едра 8 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 8 куб.м.
За огрев 1396 куб.м.
ОЗМ 97 куб.м.
Всичко 1509 куб.м.