Процедури

Процедура № 5131 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 10.03.2021
Втора дата
Начална цена 50,139.84 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Добив на дървесина от ДГТ за обект № 2107, група № 7, от КЛФ - 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър"

Данни за дървесината

Обект/и № 2107
Дървесен вид изгр,цр,гбр,срлп,бл,
Едра 132 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 20 куб.м.
За огрев 1674 куб.м.
ОЗМ 115 куб.м.
Всичко 1941 куб.м.