Процедури

Процедура № 5195 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 29.03.2021
Втора дата
Начална цена 316,739.76 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Таен търг
Предмет Предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост по сортимент и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2110 – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС Несебър”.

Данни за дървесината

Обект/и № 2110
Дървесен вид цр, бл, гбр
Едра 883 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 113 куб.м.
За огрев 2062 куб.м.
ОЗМ 437 куб.м.
Всичко 3495 куб.м.