Процедура № 5195 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Несебър 29.03.2021 316,739.76 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Профил на купувача Таен търг
Предмет Предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост по сортимент и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2110 – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС Несебър”.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2110 цр, бл, гбр 883 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 113 куб.м. 2062 куб.м. 437 куб.м. 3495 куб.м.