Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4843 ДЛС Несебър 04.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
428 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 575 куб.м. 1245 куб.м. 105 куб.м. 2353 куб.м.
чб,бб,гбр,цр,бл,срлп,изгрн
2101 Процедури за добив на дървесина 60,123.98 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина от Обект № 2101, група № 1, КЛФ - 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър" Виж пълна информация
4791 ДЛС Несебър 26.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
498 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3462 куб.м. 1240 куб.м. 254 куб.м. 5454 куб.м.
ЧБ,ББ,ГБР,ЦР,БЛ
2102 Процедури за добив на дървесина 135,433.59 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина от Обект № 2102, група № 2, КЛФ - 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър" Виж пълна информация
Процедура № 4791 на ДЛС Несебър от 26.11.2020 е прекратена!
4425 ДЛС Несебър 29.06.2020 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 5,460.00 лв. без ДДС
Предмет: "Механизирана подготовка на почвата на площи за залесяване -20 дка. в отдел/подотдел 556 "а" Виж пълна информация
4391 ДЛС Несебър 10.07.2020 Открита процедура 12,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ""Доставка чрез закупуване на 50 тона груб фураж за нуждите на ТП ДЛС Несебър" Виж пълна информация
4390 ДЛС Несебър 10.07.2020 Открита процедура 7,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка чрез закупуване на резервни части за горска техника" Виж пълна информация
4385 ДЛС Несебър 18.06.2020 Събиране на оферти с обява 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за срок от 12 месеца” Виж пълна информация
4370 ДЛС Несебър 08.07.2020 Открита процедура 16,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, демонтаж, монтаж и баланс на гуми за автомобили, собственост на ТП”ДЛС – Несебър”, съгласно техническата спецификация, за срок от 12 месеца. Виж пълна информация
4351 ДЛС Несебър 02.07.2020 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство. Виж пълна информация
4174 ДЛС Несебър 30.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
546 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 48 куб.м. 1255 куб.м. 254 куб.м. 2103 куб.м.
изгр, цр, бл.
2006, група 6 Процедури за добив на дървесина 56,305.20 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина от Обект № 2006, група № 6, КЛФ - 2020 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър" Виж пълна информация
4100 ДЛС Несебър 22.04.2020 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП”ДЛС – Несебър” Виж пълна информация
Процедура № 4100 на ДЛС Несебър от 22.04.2020 е прекратена!
4099 ДЛС Несебър 16.04.2020 Открита процедура 14,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП”ДЛС – Несебър” Виж пълна информация
Процедура № 4099 на ДЛС Несебър от 16.04.2020 е прекратена!
4098 ДЛС Несебър 15.04.2020 Открита процедура 32,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване – основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите собственост на ТП”ДЛС – Несебър, както и доставка на резервни части необходими за техническото обслужване“ Виж пълна информация
Процедура № 4098 на ДЛС Несебър от 15.04.2020 е прекратена!
4077 ДЛС Несебър 02.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
594 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1255 куб.м. 254 куб.м. 2103 куб.м.
изгр,цр,бл
2006 Процедури за добив на дървесина 56,305.20 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №2006, група 6. Виж пълна информация
4068 ДЛС Несебър 30.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
195 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 195 куб.м. 2026 куб.м. 0 куб.м. 2416 куб.м.
ЧБ,ИЗБК,ЦР,БЛ,ГБР
2005 Процедури за добив на дървесина 62,332.57 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №2005, група 5. Виж пълна информация
4059 ДЛС Несебър 16.04.2020 Открита процедура 14,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Периодична доставка чрез покупка на електро и железничарски материали за нуждите на ТП ДЛС "Несебър" за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4058 ДЛС Несебър 15.04.2020 Открита процедура 32,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване – основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите собственост на ТП”ДЛС – Несебър, както и доставка на резервни части необходими за техн. обслужване“ за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4056 ДЛС Несебър 22.04.2020 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка чрез закупуване на хранителни продукти и напитки (по обособени позиции) за нуждите на ловен дом/кухня/" за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4012 ДЛС Несебър 10.03.2020 Събиране на оферти с обява 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители
за почва, торове и др. за нуждите на ТП „ДЛС – Несебър”, съгласно техническата спесификация,
за срок от 12 месеца”
Виж пълна информация
3916 ДЛС Несебър 21.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1337 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 236 куб.м. 1994 куб.м. 500 куб.м. 4067 куб.м.
изгр,бк,цр,гбр,срлп,мж,др,бк,бл,чб,бб,избк
Процедури за добив на дървесина 107,392.57 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №2004, група 4. Виж пълна информация
3781 ДЛС Несебър 02.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
236 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 236 куб.м.
бл
1902-1 Процедури за продажба на дървесина 39,623.20 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Договаряне за продажба на добита дървесина, находяща се на временни складове на територията на ТП ДЛС "Несебър", Пакет № 1902-1. Виж пълна информация