Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5081 ДЛС Несебър 11.03.2021 Открита процедура 52,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка чрез закупуване на 150 (сто и петдесет)тона фуражна царевица на зърно, за подхранване на дивеча, за нуждите на ТП ДЛС "Несебър" Виж пълна информация
5064 ДЛС Несебър 15.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 1396 куб.м. 97 куб.м. 1509 куб.м.
цр,бл
2108 Процедури за добив на дървесина 38,699.78 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина от ДГТ за обект № 2108, КЛФ - 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър" Виж пълна информация
5063 ДЛС Несебър 15.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
132 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 20 куб.м. 1674 куб.м. 115 куб.м. 1941 куб.м.
изгр,цр,гбр,срлп,бл,
2107 Процедури за добив на дървесина 50,139.84 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина от ДГТ за обект № 2107, КЛФ - 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър" Виж пълна информация
5062 ДЛС Несебър 15.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
452 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 300 куб.м. 1564 куб.м. 234 куб.м. 2550 куб.м.
чб,изгрн, цр, бл, гбр, срлп
2106 Процедури за добив на дървесина 66,278.61 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина от ДГТ за обект № 2106, КЛФ - 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър" Виж пълна информация
5061 ДЛС Несебър 15.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
323 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 29 куб.м. 2056 куб.м. 120 куб.м. 2528 куб.м.
цр, бл, гбр
2105 Процедури за добив на дървесина 65,666.99 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина от ДГТ за обект № 2105, КЛФ - 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър" Виж пълна информация
5028 ДЛС Несебър 08.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
36 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 1649 куб.м. 98 куб.м. 1785 куб.м.
избк, цр, гбр. бл
2104 Процедури за добив на дървесина 45,513.43 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина от ДГТ за обект № 2104, КЛФ - 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър" Виж пълна информация
5017 ДЛС Несебър 01.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
433 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 65 куб.м. 1240 куб.м. 254 куб.м. 1992 куб.м.
гбр,цр,бл
2102 Процедури за добив на дървесина 52,685.57 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина от ДГТ за обект № 2102, група № 2, КЛФ - 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър" Виж пълна информация
4985 ДЛС Несебър 18.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
132 куб.м. 22 куб.м. 0 куб.м. 3571 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 3727 куб.м.
бб, чб, гбр
2103 Продажба на стояща дървесина на корен 134,633.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост по сортимент и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2103 – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС Несебър”. Виж пълна информация
4893 ДЛС Несебър 17.12.2020 2101Ц Продажба на стояща дървесина на корен 763,029.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2101Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Айтос”, ТП „ДГС Бургас”, ТП „ДЛС Несебър” и ТП „ДГС Средец”; Виж пълна информация
Процедура № 4893 на ДЛС Несебър от 17.12.2020 е прекратена!
4853 ДЛС Несебър 01.12.2020 Събиране на оферти с обява 2,520.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "„Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците” и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина за срок от 12 месеца” Виж пълна информация
4852 ДЛС Несебър 22.12.2020 Открита процедура 60,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Югоизточно държавно предприятие ДП - гр.Сливен, които са в териториалния обхват Териториално поделение «Държавно ловно стопанство - Несебър”, с открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1, във връзка чл. 20, ал. 1, т.1, буква "Б" от ЗОП. Виж пълна информация
4844 ДЛС Несебър 04.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
433 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 65 куб.м. 1240 куб.м. 254 куб.м. 1992 куб.м.
гбр,цр,бл
2102 Процедури за добив на дървесина 52,685.57 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина от Обект № 2102, група № 2, КЛФ - 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър" Виж пълна информация
4843 ДЛС Несебър 04.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
428 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 575 куб.м. 1245 куб.м. 105 куб.м. 2353 куб.м.
чб,бб,гбр,цр,бл,срлп,изгрн
2101 Процедури за добив на дървесина 60,123.98 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина от Обект № 2101, група № 1, КЛФ - 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър" Виж пълна информация
4791 ДЛС Несебър 26.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
498 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3462 куб.м. 1240 куб.м. 254 куб.м. 5454 куб.м.
ЧБ,ББ,ГБР,ЦР,БЛ
2102 Процедури за добив на дървесина 135,433.59 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина от Обект № 2102, група № 2, КЛФ - 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър" Виж пълна информация
Процедура № 4791 на ДЛС Несебър от 26.11.2020 е прекратена!
4425 ДЛС Несебър 29.06.2020 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 5,460.00 лв. без ДДС
Предмет: "Механизирана подготовка на почвата на площи за залесяване -20 дка. в отдел/подотдел 556 "а" Виж пълна информация
4391 ДЛС Несебър 10.07.2020 Открита процедура 12,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ""Доставка чрез закупуване на 50 тона груб фураж за нуждите на ТП ДЛС Несебър" Виж пълна информация
4390 ДЛС Несебър 10.07.2020 Открита процедура 7,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка чрез закупуване на резервни части за горска техника" Виж пълна информация
4385 ДЛС Несебър 18.06.2020 Събиране на оферти с обява 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за срок от 12 месеца” Виж пълна информация
4370 ДЛС Несебър 08.07.2020 Открита процедура 16,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, демонтаж, монтаж и баланс на гуми за автомобили, собственост на ТП”ДЛС – Несебър”, съгласно техническата спецификация, за срок от 12 месеца. Виж пълна информация
4351 ДЛС Несебър 02.07.2020 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство. Виж пълна информация