Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3746 ДЛС Несебър 23.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
171 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 951 куб.м. 1784 куб.м. 0 куб.м. 2906 куб.м.
бл,чб,бб,цр,избк,гбр
2003 Процедури за добив на дървесина 73,166.75 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №2003, група 3. Виж пълна информация
3745 ДЛС Несебър 23.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
256 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2897 куб.м. 705 куб.м. 0 куб.м. 3858 куб.м.
бл,чб,срлп,цр,гбр,избк,мждр,клен,бб,кпрс
2002 Процедури за добив на дървесина 94,396.06 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №2002, група 2. Виж пълна информация
3744 ДЛС Несебър 23.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
263 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 452 куб.м. 759 куб.м. 0 куб.м. 1474 куб.м.
чб,бб, бл,чр,гбр
2001 Процедури за добив на дървесина 37,339.44 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №2001 , група 1. Виж пълна информация
3605 ДЛС Несебър 08.01.2020 Открита процедура 12,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на 50 тона груб фураж-люцерна,балова, за подхранване на дивеча Виж пълна информация
3592 ДЛС Несебър 26.11.2019 Събиране на оферти с обява 1,025.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "„Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча по задание за нуждите на „ЮИДП” ДП, Териториално поделение „Държавно ловно стопанство - Несебър” и в съответствие с техническата спецификация” Виж пълна информация
3573 ДЛС Несебър 12.12.2019 Открита процедура 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Югоизточно държавно предприятие ДП - гр.Сливен, които са в териториалния обхват Териториално поделение «Държавно ловно стопанство - Несебър”, с открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1, във връзка чл. 20, ал. 1, т.1, буква "Б" от ЗОП. Виж пълна информация
3540 ДЛС Несебър 09.12.2019 Открита процедура 63,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка на фуражна царевица - 180 тона Виж пълна информация
3473 ДЛС Несебър 15.10.2019 Събиране на оферти с обява 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "„Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в
Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи
на работниците” и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за
осъществяване дейността на службите по трудова медицина за срок от 12 месеца”
Виж пълна информация
3459 ДЛС Несебър 21.10.2019 Публично състезание 4,264.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Услуги сързани със селското стопанство - оран, сеитба и дисковане на дивечови ниви" - 149 дка Виж пълна информация
3307 ДЛС Несебър 23.08.2019 Договаряне без предварително обявление 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги по доставки на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 12 месеца Виж пълна информация
3288 ДЛС Несебър 19.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16.8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 16.8 куб.м.
чб
Пакет № 1903-2 Процедури за продажба на дървесина 1,482.40 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне за продажба на добита дървесина, находяща се на временни складове на територията на ТП ДЛС "Несебър", Пакет № 1903-2. Виж пълна информация
3182 ДЛС Несебър 25.06.2019 Събиране на оферти с обява 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ”Избор на доставчик на постелен инвентар (спално бельо и хавлии), покривки, завеси и др.” за нуждите на ЮИДП ДП, ТП „ДЛС Несебър” Виж пълна информация
3031 ДЛС Несебър 21.05.2019 Открита процедура 22,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване – основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите собственост на ТП”ДЛС – Несебър, както и доставка на резервни части необходими за техническото обслужване Виж пълна информация
2998 ДЛС Несебър 28.05.2019 Открита процедура 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП”ДЛС – Несебър”,за срок от 12 месеца Виж пълна информация
2995 ДЛС Несебър 16.05.2019 Открита процедура 9,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, демонтаж, монтаж и баланс на гуми за ТП ДЛС Несебър, съгласно техническа спецификация, за срок от 12 месеца Виж пълна информация
2990 ДЛС Несебър 16.04.2019 Събиране на оферти с обява 9,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка, доставка и монтаж на 2 броя основи за високо закрито чакало и 2 броя горна част/къщички на ВЗЧ” за нуждите на ТП „ДЛС – Несебър” Виж пълна информация
2927 ДЛС Несебър 29.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
112.7 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 112.70 куб.м.
бб,чб
1901-4 Процедури за продажба на дървесина 10,309.78 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина - пакет № 1901-4 Виж пълна информация
2913 ДЛС Несебър 01.04.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
491 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 749 куб.м. 2026 куб.м. 331 куб.м. 3597 куб.м.
чб,бб,бл,цр,гбр,избк,из.горун
1907 Процедури за добив на дървесина 93,038.09 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1907, група 7 Виж пълна информация
2912 ДЛС Несебър 01.04.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
309 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 718 куб.м. 864 куб.м. 48 куб.м. 1939 куб.м.
чб,вей.бор,бб,здгл,бл,цр,срлп,гбр,избк,из.горун
1906 Процедури за добив на дървесина 48,852.57 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1906, група 6 Виж пълна информация
2911 ДЛС Несебър 01.04.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
277 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 169 куб.м. 2142 куб.м. 158 куб.м. 2746 куб.м.
бл,цр,чб,срлп,кгбр,мждр
1905 Процедури за добив на дървесина 67,009.59 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1905, група 5 Виж пълна информация