Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4174 ДЛС Несебър 30.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
546 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 48 куб.м. 1255 куб.м. 254 куб.м. 2103 куб.м.
изгр, цр, бл.
2006, група 6 Процедури за добив на дървесина 56,305.20 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина от Обект № 2006, група № 6, КЛФ - 2020 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър" Виж пълна информация
4100 ДЛС Несебър 22.04.2020 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП”ДЛС – Несебър” Виж пълна информация
Процедура № 4100 на ДЛС Несебър от 22.04.2020 е прекратена!
4099 ДЛС Несебър 16.04.2020 Открита процедура 14,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП”ДЛС – Несебър” Виж пълна информация
Процедура № 4099 на ДЛС Несебър от 16.04.2020 е прекратена!
4098 ДЛС Несебър 15.04.2020 Открита процедура 32,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване – основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите собственост на ТП”ДЛС – Несебър, както и доставка на резервни части необходими за техническото обслужване“ Виж пълна информация
Процедура № 4098 на ДЛС Несебър от 15.04.2020 е прекратена!
4077 ДЛС Несебър 02.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
594 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1255 куб.м. 254 куб.м. 2103 куб.м.
изгр,цр,бл
2006 Процедури за добив на дървесина 56,305.20 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №2006, група 6. Виж пълна информация
4068 ДЛС Несебър 30.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
195 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 195 куб.м. 2026 куб.м. 0 куб.м. 2416 куб.м.
ЧБ,ИЗБК,ЦР,БЛ,ГБР
2005 Процедури за добив на дървесина 62,332.57 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №2005, група 5. Виж пълна информация
4059 ДЛС Несебър 16.04.2020 Открита процедура 14,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Периодична доставка чрез покупка на електро и железничарски материали за нуждите на ТП ДЛС "Несебър" за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4058 ДЛС Несебър 15.04.2020 Открита процедура 32,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване – основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите собственост на ТП”ДЛС – Несебър, както и доставка на резервни части необходими за техн. обслужване“ за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4056 ДЛС Несебър 22.04.2020 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка чрез закупуване на хранителни продукти и напитки (по обособени позиции) за нуждите на ловен дом/кухня/" за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4012 ДЛС Несебър 10.03.2020 Събиране на оферти с обява 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители
за почва, торове и др. за нуждите на ТП „ДЛС – Несебър”, съгласно техническата спесификация,
за срок от 12 месеца”
Виж пълна информация
3916 ДЛС Несебър 21.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1337 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 236 куб.м. 1994 куб.м. 500 куб.м. 4067 куб.м.
изгр,бк,цр,гбр,срлп,мж,др,бк,бл,чб,бб,избк
Процедури за добив на дървесина 107,392.57 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №2004, група 4. Виж пълна информация
3781 ДЛС Несебър 02.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
236 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 236 куб.м.
бл
1902-1 Процедури за продажба на дървесина 39,623.20 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Договаряне за продажба на добита дървесина, находяща се на временни складове на територията на ТП ДЛС "Несебър", Пакет № 1902-1. Виж пълна информация
3746 ДЛС Несебър 23.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
171 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 951 куб.м. 1784 куб.м. 0 куб.м. 2906 куб.м.
бл,чб,бб,цр,избк,гбр
2003 Процедури за добив на дървесина 73,166.75 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №2003, група 3. Виж пълна информация
3745 ДЛС Несебър 23.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
256 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2897 куб.м. 705 куб.м. 0 куб.м. 3858 куб.м.
бл,чб,срлп,цр,гбр,избк,мждр,клен,бб,кпрс
2002 Процедури за добив на дървесина 94,396.06 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №2002, група 2. Виж пълна информация
3744 ДЛС Несебър 23.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
263 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 452 куб.м. 759 куб.м. 0 куб.м. 1474 куб.м.
чб,бб, бл,чр,гбр
2001 Процедури за добив на дървесина 37,339.44 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №2001 , група 1. Виж пълна информация
3605 ДЛС Несебър 08.01.2020 Открита процедура 12,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на 50 тона груб фураж-люцерна,балова, за подхранване на дивеча Виж пълна информация
3592 ДЛС Несебър 26.11.2019 Събиране на оферти с обява 1,025.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "„Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча по задание за нуждите на „ЮИДП” ДП, Териториално поделение „Държавно ловно стопанство - Несебър” и в съответствие с техническата спецификация” Виж пълна информация
3573 ДЛС Несебър 12.12.2019 Открита процедура 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Югоизточно държавно предприятие ДП - гр.Сливен, които са в териториалния обхват Териториално поделение «Държавно ловно стопанство - Несебър”, с открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1, във връзка чл. 20, ал. 1, т.1, буква "Б" от ЗОП. Виж пълна информация
3540 ДЛС Несебър 09.12.2019 Открита процедура 63,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка на фуражна царевица - 180 тона Виж пълна информация
3473 ДЛС Несебър 15.10.2019 Събиране на оферти с обява 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "„Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в
Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи
на работниците” и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за
осъществяване дейността на службите по трудова медицина за срок от 12 месеца”
Виж пълна информация