Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2910 ДЛС Несебър 01.04.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
240 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 23 куб.м. 2328 куб.м. 214 куб.м. 2805 куб.м.
бл,цр,срлп,гбр,из.горун
1904 Процедури за добив на дървесина 68,431.32 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1904, група 4 Виж пълна информация
2909 ДЛС Несебър 26.03.2019 Събиране на оферти с обява 11,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП „ДЛС – Несебър”, за срок от 12 месеца Виж пълна информация
2902 ДЛС Несебър 25.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
268 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1313 куб.м. 2508 куб.м. 43 куб.м. 4132 куб.м.
бл,чб,срлп,цр,гбр,избк,мждр,клен
1903 Процедури за добив на дървесина 103,980.66 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1903, група 3. Виж пълна информация
2834 ДЛС Несебър 22.03.2019 Открита процедура 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „„Покупка на 1(един) бр. употребяван, високопроходим автомобил - пикап“ , с прогнозна максимална стойност от 8 000 (осем хиляди)лв., без ДДС, за нуждите на ТП „ДЛС – Несебър” Виж пълна информация
2787 ДЛС Несебър 06.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 10896 куб.м.
дб,бк,цр, гбр и др.
1901 Дългосрочни договори 563,460.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории дървесина от обект № 1901 - горски територии – държавна собственост, стопанисвани от „ЮИДП” и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Ново Паничарево, ТП ДГС Кости, ТП ДЛС Несебър, ТП ДГС Свиленград, ТП ДГС Малко Търново, ТП ДГС Елхово и ТП ДГС Царево. Виж пълна информация
2763 ДЛС Несебър 07.02.2019 Договаряне без предварително обявление 36,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти в териториалния обхват на ТП ДЛС "Несебър" Виж пълна информация
2606 ДЛС Несебър 14.12.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
295 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 725 куб.м. 574 куб.м. 87 куб.м. 1681 куб.м.
бл,чб,срлп,пл.ясен,гбр
1902 Процедури за добив на дървесина 42,540.92 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1902, група 2. Виж пълна информация
2605 ДЛС Несебър 14.12.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
633 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 227 куб.м. 967 куб.м. 198 куб.м. 2025 куб.м.
бл,чб,бб,цр,из.горун,гбр
1901 Процедури за добив на дървесина 53,239.81 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1901, група 1. Виж пълна информация
2546 ДЛС Несебър 03.01.2019 Открита процедура 52,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на 150(сто и петдесет) тона фуражна царевица на зърно, за подхранване на дивеча“, за нуждите на ТП „ДЛС – Несебър”.

Виж пълна информация
2351 ДЛС Несебър 03.09.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 278.72 куб.м. 0 куб.м. 278.72 куб.м.
гбр,клен,мждр,цр
1711-3 Процедури за продажба на дървесина 17,551.04 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина - пакет № 1711-3. Виж пълна информация
2317 ДЛС Несебър 13.09.2018 Събиране на оферти с обява 1,944.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците” и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина за срок от 12 месеца” Виж пълна информация
2311 ДЛС Несебър 10.09.2018 Събиране на оферти с обява 980.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, и Закона за лова и опазване на дивеча, за нуждите на ЮИДП, Териториално поделение „Държавно ловно стопанство – Несебър”, в съответствие с техническата спецификация. Виж пълна информация
2304 ДЛС Несебър 11.09.2018 Открита процедура 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Предоставяне на агротехнически услуги ( оран, сеитба, жътва и др.) за производство на земеделски култури – пшеница, за нуждите на ТП „ДЛС – Несебър” – 50дка, ГР „Поморие”, Виж пълна информация
2199 ДЛС Несебър 28.06.2018 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 4,410.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирана подготовка на почвата на площи за залесяване -15 дка. в отдел/подотдел 158"а" Виж пълна информация
2160 ДЛС Несебър 19.06.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
171 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 385 куб.м. 1782 куб.м. 0 куб.м. 2338 куб.м.
бл,чб,здб,избк,чб,кгбр,гбр,клен,мждр
Процедури за добив на дървесина 49,150.07 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1808, група 8. Виж пълна информация
1924 ДЛС Несебър 16.03.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
162.15 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 162.15 куб.м.
бл.
1802-1; 1711-2 Процедури за продажба на дървесина 28,967.95 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина - пакет № 1711-2 и пакет №1802-1. Виж пълна информация
1903 ДЛС Несебър 12.03.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
118 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1027 куб.м. 1667 куб.м. 341 куб.м. 3153 куб.м.
бл,чб,бб,здгл,мждр,пл.ясен,избк,цр,гбр,срлп,здб
1804 Процедури за добив на дървесина 70,272.24 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1804, група 4. Виж пълна информация
1895 ДЛС Несебър 07.03.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
237 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 434 куб.м. 2617 куб.м. 193 куб.м. 3481 куб.м.
бл,чб,цр,здб,избк,мждр,гбр,клен,кгбр
1807 Процедури за добив на дървесина 74,094.51 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1807, група 7. Виж пълна информация
1894 ДЛС Несебър 07.03.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
525 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 351 куб.м. 2045 куб.м. 232 куб.м. 3153 куб.м.
бл,чб,цр,здб
1806 Процедури за добив на дървесина 68,924.83 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1806, група 6. Виж пълна информация
1893 ДЛС Несебър 07.03.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
297 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 715 куб.м. 2288 куб.м. 190 куб.м. 3493 куб.м.
бл,чб,избк,цр,гбр,бк,смърч
1805 Процедури за добив на дървесина 78,061.68 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1805, група 5. Виж пълна информация