ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГТ - III ЕТАП ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГТ - II ETAП Списъци на допуснатите и класирани имоти и на недопуснатите имоти на първи етап по Правилата за закупуване на горски територии от ДП по чл.163 от ЗГ Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година, мярка 8.4. „Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони : Европа инвестира в селските райони”. Административен договор с ДФ „Земеделие” № BG06RDNP001-8.002-0001-C01/02.04.2020 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Започна приемът на документи за закупуване на поземлени имоти в горски територии от ДП по чл. 163 от ЗГ за 2021г. Информация за единични цени за 1 дка на закупени поземлени имоти в горски територии за 2020г. Африканска чума по свинете - телефони за сигнали Прием на заявки за участие в провеждането на електронни процедури за реализация на дървесина.

Обща информация

Държавно ловно стопанство „Несебър” е разположено по най-източните склонове на Стара планина (Еминска Стара планина) и хълмистите райони на юг от нея. Намира се на 400; км от столицата, като най-близките летища са в Бургас (на 40; км) и Варна (на 80 км). Характерни са плоските била с надморска височина 450 м и стръмните дерета, които предлагат средно тежки ловни маршрути.

Действащите лесо и ловоустройствен проекти са от 2009 г. Ловното стопанство е с площ 37160,3 ха. като държавна горска територия е 13397,8 ха. Средногодишното ползване в ДГТ е 26465 куб.м. стояща маса с клони. Предвидени площи за залесяване през десетилетието – 12,9 ха. Разсадниково производство - Държавно ловно стопанство – “Несебър” има дългогодишна традиция в разсадниковото производство. Стопанството разполага с два разсадника- “Поморие” и “Порой”. В тях можете да откриете голямо разнообразие от горски и декоративни фиданки и храсти за засаждане в паркове и дворове, за създаване на нови гори, за рекултивация на терени, за крайпътни залесявания и други.

Основните видове дивеч са: благороден елен, дива свиня, елен лопатар и сърна.

Среден годишен отстрел:
В стопанството средногодишно се отстрелват:
3 благародни елена 7 - 9 кг.;
80 диви свине 15 - 25 см.;
1 елен лопатар 2 - 2,5 кг.;
3 муфлона – 60 - 80 см.

Сред най-добрите трофеи, добити тук са:
Благороден елен – 220,47 по CIC
Дива свиня – 123,00 по CIC
Сърна – 123,55 по CIC
Муфлон – 196,80 по CIC
Елен лопатар – 157,86 по CIC

ДЛС “Несебър” разполага с ловен дом “Горска барака” с 5 стаи и 1 апартамент – 12 легла и механа, ловен дом „Несебър” – 9 стаи и 3 апартамента- 25 легла, ловен дом „Калината” с 2 стаи – 4 легла и механа и ловни заслони - “Кору чешма” и “Козлука”.

Ловното стопанство притежава богата природна и трофейна сбирка. Наред с ловните емоции предлага и туристически маршрути до световноизвестния морски курорт Слънчев бряг, Еминска Стара планина и старинния град Несебър, включен в листата на ЮНЕСКО.

Най чести контакти в работата си имаме с ЮИДП Сливен, РДГ-Бургас, РДВР-Бургас, ОУПБЗН-Бургас, ОбСЗГ – Несебър и Поморие.
ТП ДЛС "Несебър" има изготвен доклад за гори с висока консервационна стойност, който е на разположение на всички заинтересовани страни на http://dlsnesebur.uidp-sliven.com/gorska-sertifikaciya