slide

Гoрска сертификация

РЕЗЮМЕ
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДЛС Несебър
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПРЕДВИДЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ГОРИТЕ
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДЛС Несебър
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПРЕДВИДЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ГОРИТЕ
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДЛС Несебър
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПРЕДВИДЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ГОРИТЕ
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДЛС Несебър
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПРЕДВИДЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ГОРИТЕ
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДЛС Несебър
Резюме на доклада за ГВКС.
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДЛС Несебър
Резюме на горскостопанския план.
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДЛС Несебър
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в ТП ДЛС "Несебър".
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДЛС Несебър
Оценка на въздействието от дейността (социално въздействие) на ТП ДЛС "Несебър.
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДЛС Несебър
Доклад за мониторинг на биологичното разнообразие и ВКС 1.2. - растения (застрашени, изчезващи и ендемични видове) на територията на ТП ДЛС "Несебър".
Файл
Добавен
04.11.2022 / ДЛС Несебър
Доклад за мониторинг на биологичното разнообразие и ВКС 1.2. и 1.3. - животни на територията на ТП ДЛС "Несебър".
Файл
Добавен
04.11.2022 / ДЛС Несебър
Доклад за мониторинг на редки, застрашени и изчезващи екосистеми.
Файл
Добавен
04.11.2022 / ДЛС Несебър
Годишна програма за обучения.
Файл
Добавен
12.10.2022 / ДЛС Несебър
Система за управление на отпадъците.
Файл
Добавен
12.10.2022 / ДЛС Несебър
Политика срещу корупцията и сродни на нея явления.
Файл
Добавен
12.10.2022 / ДЛС Несебър
Вътрешни правила за разрешаване на спорове свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности.
Файл
Добавен
12.10.2022 / ДЛС Несебър
Уведомление във връзка с промяна на сертификационния орган.
Файл
Добавен
12.10.2022 / ДЛС Несебър
Доклад за мониторинг на инвазивните дървесни видове.
Файл
Добавен
23.05.2022 / ДЛС Несебър
Политика за управление на горите
Файл
Добавен
04.05.2022 / ДЛС Несебър
Покана към заинтересованите страни
Файл
Добавен
26.04.2022 / ДЛС Несебър